Werkzaamheden als adviseur cultuureducatie

Als adviseur voor Kce zeeland ga ik met scholen in gesprek  over cultuureducatie. Cultuureducatie wordt door elke school op een andere manier ingevuld. De accenten liggen anders, de urgentie wordt door iedere school gevoeld. Een heldere visie op cultuureducatie is belangrijker dan ooit. Met het programma CmK (cultuureducatie met kwaliteit) krijgen scholen de ruimte om hier werk van te maken en cultuureducatie te borgen binnen de school.

Daarnaast worden kunstvakdocenten  toegerust om binnen het primair (speciaal) onderwijs  vakintegrale lessen te gaan verzorgen. Ook Pabo-studenten en afgestudeerde leerkrachten leren door het volgen van workshops en trainingen wat cultuureducatie de leerlingen te bieden heeft en op welke wijze zij dit zelf in hun klas in kunnen zetten. Zo kan cultuureducatie vakken als taal, rekenen en wereldoriëntatie ondersteunen en versterken.

Kwalitatief cultuuronderwijs waar leerkrachten met veel plezier kunst weten in te zetten als middel om leerdoelen te bereiken.

Over Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)

Cultuureducatie met Kwaliteit is een meerjarig verdiepingsproject dat is uitgeschreven door het Fonds Cultuurparticipatie ↗ in opdracht van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het doel van CmK ↗ is de verdere talentontwikkeling bij de leerlingen en de kennisbevordering bij de leerkrachten. Hiervoor zijn verschillende doorlopende leerlijnen beschikbaar die op maat gemaakt kunnen worden binnen elke school.

Cultuureducatie met kwaliteit is een onderdeel van het totale cultuureducatieve programma binnen de scholen en kan een verbinding vormen naar het nieuwe curriculum.

Meer weten over doorlopende leerlijnen voor het basisonderwijs in CmK?